Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Dokumenti sindikata

Temeljni dokument sindikata SILMES je statut.

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije je na svoji skupščini dne 9.6.2016 sprejel naslednji

STATUT

SINDIKATA LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE -SILMES

 

 1. TEMELJNA NAČELA
 1. člen

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije je samostojna, nestrankarska, demokratična, prostovoljna interesna organizacija zaposlenih, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov, na vseh ravneh sindikalne organiziranosti.

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije se v skladu s svojim programom in opredeljenimi skupnimi interesi vključuje v Konfederacijo sindikatov Slovenije – PERGAM. Sindikat laboratorijske medicine Slovenije je pravna oseba.

Ime sindikata je: SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE, skrajšano se uporablja ime „SILMES“.

Sindikat ima svoj pečat.

SILMES je pravna oseba in samostojni nosilec pravic in obveznosti ter samostojno sprejema odločitve o aktivnostih in stališčih sindikata, ki se nanašajo na ekonomski in socialni položaj ter zaščito zaposlenih in članov sindikata.

 1. člen

NALOGE IN CILJI SILMES-a:

      -     združevanje vseh zaposlenih v dejavnosti;

 • zaščita in izboljšanje ekonomskih, materialnih in socialnih pravic zaposlenih;
 • oblikovanje stališč in zahtev do organov oblasti, ki sprejemajo ukrepe ekonomske in socialne politike in sprejemajo zakonodajo, ki vpliva na položaj zaposlenih;
 • skrb za ustrezne delovne in življenjske razmere;
 • vzajemnost in solidarnost med člani;
 • zagotavljanje pravic, ki izvirajo iz članstva.

SILMES v okviru programskih usmeritev, samostojno ali skupaj z drugimi sindikati, povezanimi v KSS PERGAM zastopa interese in zahteve članov:

 • v pogajanjih na ravni posameznega delodajalca, poklica ali dejavnosti
 • v organih upravljanja in nadzora posameznega delodajalca,
 • pri sklepanju kolektivnih pogodb,
 • pred pristojnimi sodišči, ko gre za individualno ali kolektivno varstvo pravic delavcev,
 • v pogajanjih s predstavniki Vlade
 • pri interesnem sodelovanju in povezovanju z drugimi sindikati,
 • pri izvajanju sindikalnih pritiskov in stavk.
 1. člen

SILMES deluje samostojno in neodvisno, v skladu s svojim programom in statutom.

SILMES se za doseganje ciljev povezuje z drugimi sindikati dejavnosti ter poklicnimi sindikati, če za to obstaja skupen interes.

 

 1. ČLANSTVO V SILMES-u
 1. člen

Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Član SILMES lahko postane delavec, ki opravlja delo s področja laboratorijske medicine in je z delodajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, ali delavec, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi.

Nezaposleni delavci in upokojenci, ki so bili člani SILMES, so lahko še naprej člani SILMES tudi, če niso več v delovnem razmerju.

Član SILMES lahko postane tudi član, ki je vključen v sindikat, ki ni združen v KSS PERGAM, ne more pa biti nosilec funkcij ali član organov SILMES.

Zaposleni pridobi status člana, ko s podpisom pristopne izjave SILMES ali KSS PERGAM na ravni delodajalca potrdi, da sprejema ta statut in program sindikata.

 1. člen

Član SILMES-a ima naslednje:

 1. a) OBVEZNOSTI:
  • da deluje v skladu z določili tega statutada sodeluje pri aktivnostih sindikata na vseh nivojih organiziranosti
  • da se opredeljuje do vseh oblik in metod sindikalnega boja
  • da redno plačuje članarino
 1. b) PRAVICE:
 • da demokratično uveljavlja svoje interese in zahteve,
 • da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju programa, statuta in drugih listin ter politike SILMES,
 • da sodeluje, organizira in izvaja sindikalne dejavnosti, pritiske in stavko,
 • da voli in je voljen v organe SILMES, razen če ta statut ne določa drugače,
 • da ugotavlja odgovornost in predlaga odpoklic članov organov SILMES v primeru neizvajanja programa, statuta in drugih listin, ter politike SILMES,
 • da je zaščiten, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja ali članstva v SILMES postavljen v manj ugoden položaj, ali kakorkoli šikaniran,
 • do brezplačne pravne pomoči (pravno svetovanje in zastopanje v sporih iz delovnega razmerja),
 • do pomoči iz stavkovnega in solidarnostnega sklada sindikata v skladu s pravili sindikata in v skladu s finančnimi zmožnostmi sindikata
 • do strokovnega izobraževanja in usposabljanja, če je sindikalni zaupnik,
 • sodelovati v rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnostih, ki jih organizira sindikat,
 • druge pravice in ugodnosti v okviru sindikata.
 1. člen

Članstvo v sindikatu preneha z izstopno izjavo, s črtanjem ali izključitvijo.

Član je izključen iz sindikata, če grobo krši določila tega statuta ali statuta KSS PERGAM, če je ravnal v škodo sindikalnega premoženja, če deluje v nasprotju z interesi sindikata ali če je drugim članom sindikata preprečeval sodelovanje v stavki, ki jo je organiziral sindikat. Sklep o izključitvi sprejme pristojni organ sindikata.

Spore v zvezi s članstvom rešuje Republiški odbor.

 

 1. ORGANI SILMES-a
 1. člen

ORGANI SILMES-a so:

 • Skupščina
 • Republiški odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik
 • Podpredsedniki

SKUPŠČINA

 1. člen

Skupščina je najvišji organ sindikata SILMES, praviloma se skliče vsake štiri leta. Sestavljajo jo delegati sindikatov zavodov.

Sestavo skupščine in število delegatov s sklepom določi Republiški odbor.

Skupščina zlasti:

 • sprejme statut, njegove spremembe in dopolnitve
 • sprejme programske usmeritve za delovanje sindikata
 • sprejme poročilo o delovanju
 • ocenjuje delo predsedstva
 • izvoli člane Republiškega odbora in nadzorni odbor.

REPUBLIŠKI ODBOR

 1. člen

Republiški odbor SILMES-a je najvišji organ sindikata med dvema skupščinama, ki ga sestavljajo praviloma po en predstavnik članov SILMES iz vsake statistične regije Slovenije. Republiški odbor lahko s sklepom razširi število članov Republiškega odbora z namenom ustreznejšega zastopanja članov SILMES v Republiškem odboru z vidika številčnosti članstva na določenem območju ali z vidika izobrazbene strukture članov Republiškega odbora.

Republiški odbor:

 • izmed sebe izvoli predsednika in 3 podpredsednike, po enega izmed tehnikov, enega izmed inženirjev oziroma analitikov in enega izmed specialistov
 • vodi pogajanja in daje mandat predsedniku za sklenitev kolektivnih pogodb ter spremlja njihovo uresničevanje
 • določa o potrebnih aktivnostih za urejanje ekonomskega, materialnega in socialnega položaja zaposlenih
 • odloča o stavki
 • obravnava pobude članov po posameznih zavodih in v dejavnosti ter jih usklajuje z drugimi sindikati
 • oblikuje stališča, zahteve in ugotovitve s področja svojih pristojnosti in jih uveljavlja v ustreznih institucijah
 • sprejme letni program dela
 • razvija metode delovanja, ki omogočajo članstvu, da sodeluje pri oblikovanju stališč in sklepov
 • sprejema letni finančni načrt in zaključni račun
 • zagotavlja obveščenost članstva o svojih sklepih in aktivnostih
 • opravlja druge naloge v interesu članstva

Za opravljanje posameznih nalog lahko Republiški odbor oblikuje stalne ali občasne komisije in delovna telesa, npr.:

 • statutarno komisijo
 • komisijo za spremljanje izvajanja kolektivnih pogodb
 • komisijo za pripravo standardov in normativov
 • pogajalsko skupino za kolektivne pogodbe
 • komisijo za ekonomsko-socialni položaj delavcev
 • komisijo za sindikalno izobraževanje
 • komisijo za kadrovska vprašanja in pritožbe

Predsednik in 3 podpredsedniki imajo 4 – letni mandat. Štiriletni mandat z možnostjo ponovne izvolitve velja tudi za vse organe sindikata.

 

PREDSEDNIK

 1. člen

Predsednik SILMES-a v skladu s tem statutom, sklepi in stališči _Republiškega odbora predstavlja in zastopa SILMES. Predsednika v času njegove odsotnosti nadomešča najstarejši podpredsednik ali druga od predsednika pooblaščena oseba, ki tudi sklicuje in vodi seje Republiškega odbora.

Predsednik za svoje delo odgovarja Republiškemu odboru in skupščini.

 

PODPREDSEDNIKI

 1. člen

SILMES ima tri podpredsednike, od katerih je praviloma eden izvoljen izmed tehnikov, eden izmed inženirjev oziroma analitikov in eden izmed specialistov. Najstarejši podpredsednik nadomešča predsednika SILMES v njegovi odsotnosti, razen če predsednik za nadomeščanje pooblasti koga drugega. Eden od preostalih podpredsednikov je zadolžen za obveščanje in komunikacijo s članstvom, tretji pa za vodenje finančnih zadev sindikata ter urejanje in shranjevanje dokumentacije sindikata.

 

NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor nadzira finančno-materialno poslovanje sindikata ter njegovih organov in sproti obvešča Republiški odbor o svojih ugotovitvah. Nadzorni odbor ima tri člane. Na svoji prvi seji izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.

 

 1. ODNOSI IN SPREJEMANJE ODLOČITEV
 1. člen

Pri sprejemanju odločitev mora biti prisotna večina članov organov (večina delegatov).

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Statut pa se sprejema z 2/3 večino prisotnih članov.

Odločitve organi sprejemajo na seji, ki se lahko izvede tudi dopisno (po pošti, elektronski pošti, faksu ipd.).

Organi so dolžni obravnavati pobude članov in nanje odgovarjati.

Upošteva se načelo javnosti in odgovornosti. Odločitve se sprejemajo z usklajevanjem interesov in s sporazumevanjem, prav tako z javnim ali tajnim glasovanjem.

 

 1. FINANCIRANJE
 1. člen

Sindikat financira svojo dejavnost po načelu samofinanciranja s članarino, katere višino določi Republiški odbor, in drugimi lastnimi prihodki.

 1. člen

Sindikat lahko za uresničevanje svojih nalog ustanovijo namenski sklad. Sklep o ustanovitvi sklada vsebuje naziv, vire sredstev in merila za njihovo uporabo ter organe upravljanja sklada in njihove naloge.

 

 1. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

 

 1. člen

Statut prične veljati z dnem sprejema na skupščini SILMES.

Volitve članov organov po tem statutu se izvedejo najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega statuta.

 

Ljubljana, 9.6.2016

 

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Predsednik

Stane Tomšič